Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uluslararası bir teşkilat olan Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireylerin, birey gruplarının, tüzel kişiliklerin ve diğer devletlerin, belirli usulî kurallar dahilinde başvurabileceği bir yargı merciidir. 47 Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımaktadır. Türkiye 9 Agustos 1949 tarihinden itibaren Avrupa Konseyi’ nin üyesidir.
 
Avrupa İnsan Hakları Sozlesmesi, “temel insan haklarını” ele alan 58 madde ve ek protokollerden oluşmaktadır. “Yaşam Hakkı” , “işkence ve kötü muamele yasağı, “ adil yargılanma”, “ifade özgürlüğü” , “mülkiyet hakkı” gibi temel insan haklarını bu sözleşme ile güvence altına almaktadır.
 
Bir kişinin AİHM' ye başvurabilmesi için öncelikle kendi ülkesinde hakkını araması, yani iç hukuk yollarını tüketmesi gerekmektedir. Kişiler, iç hukukta haklarını aradıktan sonra ve bu konuda olumsuz nihai karar alındıktan sonra 6 ay içinde yazılı olarak Strazburg' ta bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmalıdır.  Mahkeme, başvuru sahibinin sözleşmede tanınan bir hakkının devlet tarafından ihlal edildiği kanısına varırsa hakkaniyete uygun bir surette, zarar gören tarafın tatminine hükmeder. Yani Mahkeme, tazminatı devletin ödemesine karar verir. Mahkemenin kararlarının uygulanıp uygulanmadığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından denetlenir.
 
Erikel Hukuk Bürosu, ” temel insan hakları”  ihlal edilen müvekkilleri adına iç hukuk yollarını etkin ve doğru bir biçimde tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki yargılama sürecinde tecrübelerinden yola çıkarak ve AİHM içtihatlarını dikkate alarak haklarını savunur ve mağduriyetlerini net bir biçimde dile getirir.