Kamulaştırma (İstimlak) Davaları
Kamulaştırma (İstimlak) Davaları

Kamulaştırma, kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerin taşınmazlarına idare tarafından el koyulmasıdır. Devletin kişilere karşı daha üstün konumda olması sebebiyle hukuki normlarda tarafsızlık ilkesi gözetilerek zayıf güçlüye karşı korunmaya çalışılmıştır. Ancak, 2010 yılında Yargıtay Genel Kurulunun almış olduğu bir kararla idarenin kamulaştırma prosedürlerine girmeden ve herhangi bir bedel ödemeden özel hukuk kişilerinin mülkiyetine el koyması da mümkündür. Buna “kamulaştırmasız el atma” veya “istihkak” denmektedir.

 
İdare ancak “kamu yararı gerektirdiği  hallerde” kişilere ait taşınmazları mülkiyetine alma talebinde bulunabilir. Bu bildirimi alan taşınmaz maliki kamulaştırma talebinin hukuka aykırı olduğunu veya kamu yararı amacının gözetilmediğini iddia ederse , bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde iptal davası açabilir.Bu süre hak düşürücü süredir ve süresi içerisinde dava açılmadığı takdirde malik kamulaştırmayı kabul etmiş sayılır. İdarenin kıymet takdir komisyonlarının belirlediği kamulaştırma bedeli taşınmaz malikine bildirilir. Taşınmaz sahibi bedeli kabul edebileceği gibi kabul etmeme hakkına da sahiptir. Bedel kabul edilmediği takdirde idare tarafından Asliye Hukuk Mahkemesinde bedel tespiti ve tescil davası açılır. Mahkeme tahkikat aşamasına geçmeden önce tarafların anlaşmaya varmaları yönünde hareket edecektir, taraflar arasında uzlaşma aşamasının yerine getirilmesi bir dava şartıdır. Anlaşma sağlanamadığı takdirde mahkeme taraf delillerini inceler ve keşif yapar. Mahkeme hükmünde bir bedel tespiti yapar,ancak taraflar dilerse kararı temyize götürebilir. Karar temyize götürülmez veya temyize götürülen karar kesinleşirse taşınmaz maliki ile idare arasındaki ihtilaf çözülür ve taşınmazın mülkiyeti idare adına tescil ettirilir. Kamulaştırma bedeli mahkemenin belirlediği şekilde tarafa ödenir.
 
Erikel Hukuk Bürosu, kamulaştırma hukukuna ilişkin olarak müvekkillerine kamulaştırmasız el atmadan dolayı müdahalenin men-i davası veya bedel tespit davasında, kamulaştırmadan doğan iptal davalarında, bedel tespit davalarında, idareyle uzlaşma aşamasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.